<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35515654\x26blogName\x3dSeruput\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://seruput.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://seruput.blogspot.com/\x26vt\x3d-8552764801363357580', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


Di Arafah

Sunday, September 11, 2016

Siang tadi di Arafah
Bersama jutaan ummat
Aku berwukuf khidmat

Ia adalah padang mahsyarnya dunia
Panasnya tiada terkira
Seakan berada di dalam neraka
Tapi ia berubah teduh tiba-tiba
Diguyur doa jutaan manusia

Di Arafah aku
Memenuhi panggilanMu
Mengucap rindu
Dalam lirih doa yang syahdu

Hidup Itu Melayani

Thursday, September 01, 2016
Tak henti-henti bibir ini berucap syukur atas karuniaNya sehingga pada musim haji 1437 H ini bisa ditakdirkan kembali untuk mengabdi mengurus tetamuNya. Dengan begini membuat saya benar-benar sadar bahwa hidup adalah melayani. Ya, melayani. Kita menjadi pelayan. Pelayan bagi tubuh kita dan orang lain. Semoga kita bisa menjadi pelayan yang baik. Amin,